Wedstrijdreglement Mooiste Kaastoog 2021


Wedstrijdreglement Mooiste Kaastoog 2021

Wedstrijdcategorie Speciaalzaak/Marktkraam


Artikel 1: Organisator en reglement

Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 in 1030 Brussel, met RPR Brussel en met KBO-nr. 0454 423 323, hierna genoemd ‘de Organisator’.

VLAM organiseert de wedstrijd “Mooiste Kaastoog 2021”.

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de organisator via www.mooistekaastoog.be organiseert.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.mooistekaastoog.be. De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, kunnen hiervoor een mail sturen naar b2b@vlam.be

De wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Apaq-W (Agence Wallonne pour la Promotion d'Une Agriculture de Qualité) en de steun van Buurtsuper.be.


Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd bestaat uit twee wedstrijdcategorieën, waaruit vier nationale winnaars worden verkozen: categorie buurtsuper en categorie speciaalzaak/marktkraam. Dit is het wedstrijdreglement voor de categorie speciaalzaak/marktkraam.

De categorie speciaalzaak/marktkraam staat open voor uitbaters van kaasspeciaalzaken, speciaalzaken met een kaastoog en marktkramers met vestiging in België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën.


Artikel 3: Wedstrijd

De wedstrijd verloopt via www.mooistekaastoog.be De inschrijvingen voor de wedstrijd lopen van 24 februari 2021 tot 6 april 2021 (23:59:59). De selectie van de winnaars wordt 16 juni 2021 afgerond. Enkel de deelnames - ontvangen uiterlijk op 6 april 2021 om 23:59:59 - worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.

De deelnemer moet:

1. Zich registreren op www.mooistekaastoog.be.

2. Minstens 3 foto’s bezorgen. Deze kunnen digitaal verzonden worden via de website www.mooistekaastoog.be of opgestuurd worden naar ‘VLAM – wedstrijd de mooiste kaastoog’, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel (tel: +32 2 552 80 11).

De foto’s geven het volgende weer:

 • een globaal overzicht van de kaastoog
 • het aanbod Kazen van bij ons
 • een foto van wat de kaastoog speciaal maakt

3. Een motivatie voor de deelname in maximum 1000 tekens weer geven. Ze kan online ingevuld worden op www.mooistekaastoog.be of opgestuurd worden naar ‘VLAM – wedstrijd de mooiste kaastoog’, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel (tel: +32 2 552 80 11).

Enkel volledige inschrijvingen, ontvangen voor 6 april 2021 23:59:59, worden aanvaard.


Artikel 4: Verloop van de wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Ook de samenstelling van de jury kan niet worden aangevochten.

Stap 1:

Een interne jury zal alle inschrijvingen beoordelen en maximum 25 laureaten per categorie selecteren. Iedere uitbater kan maar met één winkel geselecteerd worden.

Indien meerdere winkels van dezelfde laureaat in aanmerking komen, wordt de hoogst gerangschikte winkel geselecteerd voor verdere deelname.

Ieder winkelpunt dat zich inschrijft voor de wedstrijd krijgt per post een Kazen van bij ons promotiepakket t.w.v. 35 euro. Dit materiaal kan gebruikt worden tijdens de wedstrijd om de Kazen van bij ons meer in de kijker te zetten. Door gebruik van het promotiepakket kunnen de laureaten extra punten krijgen door het panel van de mystery shoppers.

Stap 2:

Uit de laureaten worden maximaal 10 laureaten op nationaal niveau in de categorieën buurtsuper en speciaalzaak/marktkraam geselecteerd door een panel van mystery shoppers. Deze mystery shoppers werken met een standaard checklist en worden voldoende gebriefd om een uniforme beoordeling te garanderen.

De mystery shoppers worden gevraagd om rond te lopen in de winkel en een goed beeld te vormen van de orde, netheid en organisatie van de volledige winkelruimte. De kaasrayon wordt in beeld gebracht door 2 overzichtsfoto's.

Daarnaast wordt de kaasrayon beoordeeld aan de hand van 9 vragen:

 • de presentatie van de kazen
 • de aanwezigheid van een duidelijke prijsaanduiding
 • de kazen die van Belgische origine zijn
 • de aanwezigheid van het Kazen van bij ons logo
 • de aanwezigheid van een duidelijke verwijzing naar het land van oorsprong
 • het gebruik van een creatieve inrichting
 • vriendelijkheid van het personeel
 • gebruik van POS-materiaal Kazen van bij ons: ja/nee
 • eventuele positieve punten en/of verbeterpunten voor het winkelpunt

Stap 3:

Dit is de finale beoordeling. Die is gebaseerd op de actie die wordt georganiseerd door de finalisten, waarbij ze één of meerdere Belgische kazen naar keuze in de kijker zetten. De actie wordt ook via de sociale mediakanalen van de finalist verspreid. De deelnemer beschrijft via mail (max. 200 tekens) naar b2b@vlam.be welke actie hij/zij georganiseerd heeft en voegt minstens 1 foto toe. Uit de vijf finalisten per categorie worden twee winnaars geselecteerd door een jury van experten. Deze beoordeling gebeurt op basis van de meest originele actie.

 

Artikel 5: Prijs

Iedere deelnemer krijgt bij inschrijving een Kazen van bij ons promotiepakket t.w.v. 35 euro (zie artikel 4 stap 1). Na afloop van de mystery shopper wedstrijdronde krijgt ieder winkelpunt een individueel rapport met de beoordeling van de mystery shoppers.

De winnaars kunnen rekenen op:

 • Media-aandacht;
 • 1.000 euro incl. BTW voor de aankoop van Kazen van bij ons;
 • Promomateriaal om de titel ‘Mooiste Kaastoog’ extra in de kijker te zetten op het winkelpunt;
 • Luxe degustatie kaasplank voor het winkelpunt om de Belgische kazen te laten proeven aan je klanten.

De prijzen worden uitgereikt op de winkelpunten van de winnaars onder de aandacht van lokale pers, vanaf 16 juni 2021 (datum in overleg met de winnaars).

De kaas, die van Belgische oorsprong moet zijn, kan aangekocht worden bij een kaasgrossier naar keuze. VLAM zal de factuur ten bedrage van maximaal 1.000 euro (incl. BTW) rechtstreeks aan desbetreffende grossier betalen.

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De Organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.


Artikel 6: Winnaars

De bekendmaking van de winnaars gebeurt telefonisch of per mail vanaf 9 juni 2021. De uitreiking vindt plaats op de gewonnen winkelpunten vanaf 16 juni 2021 (datum in overleg met de winnaars).

 

Artikel 7: Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.


Artikel 8: Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.


Artikel 9: vrijwaring tegen rechten van derden

Deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de Organisator van iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de Organisator.

Stockfoto's mogen derhalve niet worden ingezonden. Foto's waarop mogelijk recht rust van derden (bekende Vlamingen, fotomodellen, etc.), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.


Artikel 10: Privacyvoorwaarden

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website www.mooistekaastoog.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

 • Naam en voornaam contactpersoon
 • E-mailadres zaakvoerder
 • GSM zaakvoerder

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar. De deelnemer gaat eveneens akkoord met deelname aan een fotografische of audiovisuele reportage, zonder recht op bijkomende vergoedingen bij winnen van de wedstrijd.

Deze gegevens worden ook opgenomen in een bestand bestemd voor direct marketing-doeleinden. De Deelnemers zullen onder andere uitgenodigd worden voor andere, gelijkaardige acties van de Organisator in de toekomst.

Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het wedstrijdreglement en verleent hij het recht om de bezorgde foto’s te allen tijde te gebruiken en/of te publiceren voor verschillende doeleinden. De deelnemer garandeert over deze rechten te beschikken en vrijwaart de organisator in dat opzicht tegen ieder verhaal van derden.

 

Artikel 11: Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.


Artikel 12: Beschikbaarheid

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.