Wedstrijdreglement De Groentevakman 2019


Artikel 1: Organisator en reglement

Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door

 • Boerenbond vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Diestsevest 40, 3000 Leuven en met KBO‑nr 0676 461 073,
 • Lava cvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Tiensevest 136, 3000 Leuven en met KBO-nr 0464 076 803,
 • Buurtsuper.be, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Willebroekkaai 37, 1000 Brussel en met KBO-nr 0410.339.296 en
 • VLAM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 in 1030 Brussel en met KBO-nr. 0454 423 323,

hierna genoemd ‘de Organisator’.

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de organisator via www.groentevakman.be organiseert.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.groentevakman.be. De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, kunnen hiervoor een mail sturen naar b2b@vlam.be.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd staat open voor uitbaters van zelfstandige supermarkten, groentespeciaalzaken en marktkramers met vestiging in België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3: Wedstrijd

De wedstrijd verloopt via www.groentevakman.be De inschrijvingen voor de wedstrijd lopen van maart 2019 tot 1 mei 2019 (23:59:59). De selectie van de winnaars wordt 14 juni 2019 afgerond. Enkel de deelnames - ontvangen uiterlijk op 1 mei 2019 om 23:59:59 - worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.

De deelnemer moet:

 • Zich registreren op www.groentevakman.be.
 • Minstens 3 foto’s bezorgen. Deze kunnen digitaal verzonden worden via de website www.groentevakman.be of opgestuurd worden naar ‘Boerenbond – wedstrijd de groentevakman’, Diestsevest 40, 3000 Leuven (tel: 016/28 61 01).
 • De foto’s geven het volgende weer :
 • een globaal overzicht van de groenterayon
 • het aanbod seizoensgroenten
 • een foto van wat de groenterayon speciaal maakt
 • Een motivatie voor de deelname in maximum 1000 tekens weer geven. Ze kan online ingevuld worden op www.groentevakman.be.

Enkel volledige inschrijvingen, ontvangen voor 1 mei 2019 23:59:59, worden aanvaard. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het wedstrijdreglement en verleent hij het recht om de bezorgde foto’s ten allen tijde te gebruiken en/of te publiceren voor verschillende doeleinden. De deelnemer garandeert over deze rechten te beschikken en vrijwaart de organisator in dat opzicht tegen ieder verhaal van derden.

Artikel 4: Verloop van de wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Ook de samenstelling van de jury kan niet worden aangevochten. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Stap 1:

Een jury, samengesteld uit de organiserende instantie en vakmensen, zal alle inschrijvingen beoordelen en maximum 25 laureaten selecteren. Iedere uitbater kan maar met één winkel geselecteerd worden.

Indien meerdere winkels van dezelfde laureaat in aanmerking komen, wordt de hoogst gerangschikte winkel geselecteerd voor verdere deelname.

De beoordeling gebeurt door de jury die alle geselecteerde deelnemers zal rangschikken op basis van de ingestuurde foto’s en visie. Er worden maximum 25 laureaten gekozen.

Stap 2:

Uit de laureaten worden per categorie vijf finalisten geselecteerd door een panel van mystery shoppers. Deze mystery shoppers werken met een standaard checklist en worden voldoende gebriefd om een uniforme beoordeling te garanderen.

De mystery shoppers worden gevraagd om rond te lopen in de winkel en een goed beeld te vormen van de orde, netheid en organisatie van de volledige winkelruimte. De groenterayon wordt in beeld gebracht door 2 overzichtsfoto's.

Daarnaast wordt de groenterayon beoordeeld aan de hand van 10 vragen:

 • de aanwezigheid van degustaties / proevertjes
 • het gebruik van een creatieve inrichting
 • de versheid van de groenten
 • de aanwezigheid van een duidelijke prijsaanduiding
 • de aanwezigheid van een duidelijke verwijzing naar het land van oorsprong
 • de groentesoorten die van Belgische origine zijn
 • de aanwezigheid van het Flandria keurmerk
 • vriendelijkheid en beschikbaarheid van het personeel
 • of er voldoende voorraad aanwezig is op het schap
 • eventuele positieve punten en verbeterpunten voor het winkelpunt

Stap 3:

Uit de drie finalisten per categorie wordt één nationaal winnaar geselecteerd door een jury van experten. Bij deze finale beoordeling is er een visuele beoordeling van de groenterayon aangevuld met een interview met de winkelverantwoordelijke. Deze beoordeling gebeurt op afspraak en vindt plaats tussen 27 mei en 14 juni.

Artikel 5: Prijzen

Alle deelnemers krijgen:

 • De mogelijkheid om deel te nemen aan een groots event in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden op 26 juni 2019
 • Een rapport van de jury
 • Kans op 1 van de 5 winkelanimaties verzorgd door Flandria te winnen

De winnaars kunnen rekenen op:

 • media-aandacht dankzij een persconferentie;
 • een overhandiging van de award ‘winnaar groentevakman 2019’;
 • voor 1.000 euro Flandria-groenten;
 • een winkelreportage in Buurtsuper.be magazine;
 • exclusieve schorten van Flandria voor het personeel en stickers met de erkenning als ‘De Groentevakman van het jaar’.

De prijs wordt uitgereikt tijdens een groots event in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden op 26 juni 2019.

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De Organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door Boerenbond vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 6: Winnaars

De bekendmaking van de winnaars gebeurt op 26 juni 2019 bij Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden.

Artikel 7: Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

Artikel 8: Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.

Artikel 9: Vrijwaring tegen rechten van derden

Deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de Organisator van iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de Organisator.

Stockfoto's mogen derhalve niet worden ingezonden. Foto's waarop mogelijk recht rust van derden (bekende Vlamingen, fotomodellen, etc), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 10: Privacyvoorwaarden

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website www.groentevakman.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • GSM

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar. De deelnemer gaat eveneens akkoord met deelname aan een fotografische of audiovisuele reportage, zonder recht op bijkomende vergoedingen bij winnen van de wedstrijd.).

Artikel 11: Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 12: Beschikbaarheid

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.